ติดต่อ อบต.

สายตรงนายก

นางสาวดณิษา ใจเพ็ชร

โทรศัพท์ : 08-1190-0388 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

เบอร์ติดต่องานส่วนอื่นๆ

งานสำนักงานปลัด : 0-3596-9646 ต่อ 13

งานส่วนการคลัง : 0-3596-9646 ต่อ 14

งานส่วนโยธา : 0-3596-9646 ต่อ 15

แฟกซ์ : 0-3596-9646 ต่อ 16