สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

งค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 อาศัยบริเวณวัดโคกโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณามาตลอดระยะเวลา 18 ปีเต็ม และได้ย้ายมาสร้างสำนักงานหลักใหม่เลขที่ 2/2 หมู่ที่ 2 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งตำบลกฤษณาเป็นตำบลขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางปลาม้าไปทางทิศใต้ ประมาณ 17 กิโลเมตร และมีเนื้อที่ในเขตการปกครองทั้งหมด 28 ตารางกิโลเมตร

- แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน
- มีจำนวนประชาชนทั้งสิ้น 3,950 คน
- จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,269 ครัวเรือน
- ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร


อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลตะค่าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านช้างอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลบางใหญ่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางปลาม้าไปทางทิศใต้ ประมาณ 17 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดย ถนนลาดยาง สายบางปลาม้า – บางสาม ถนนลาดยางชลประทาน สายบางยี่หน – วัดไผ่โรงวัว และถนนลาดยางคันคลองชลประทานสาย 1

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพโดยทั่วไป ตำบลกฤษณาส่วนใหญ่มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม บางหมู่บ้านมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และสภาพพื้นดินเหมาะสำหรับการปลูกพืชผัก

จำนวนหมู่บ้าน

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งหมด 3,950 คน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 141 คน/ตารางกิโลเมตร รายละเอียด ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้นำ
1 บ้านบางกุ้ง 192 226 418 90 นายยงยุทธ ภู่ระหงษ์
2 บ้านกอง 375 362 737 91 นายมานพ คล้ายมาลา
3 บ้านกฤษณา 330 317 647 156 นายอำนวย ปั้นเหน่งเพ็ชร์
4 บ้านราษฎร์บูรณะ 312 354 666 121 นางดาวเรือง บัวอุไร
5 บ้านโคกโพธิ์ 295 315 610 173 นายสุทิน รักษาทรัพย์
6 บ้านบ่อยายโดก 206 206 412 156 นายสุเทพ ศรีเงินงาม
7 บ้านกฤษณา 237 223 460 138 นายพเยาว์ เขียวอ่อน
รวม 1,947 2,003 3,950 925


ที่มาของข้อมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอบางปลาม้า เดือน มีนาคม พ.ศ 2558

สภาพภูมิอากาศ

ตำบลกฤษณามีสภาพภูมิอากาศร้อน


อาชีพประชากร

  • ทำนา, ทำไร่, ทำสวน ประมาณ ร้อยละ 80
  • รับจ้าง (รวมพนักงานลูกจ้างภาคเอกชน) ประมาณ ร้อยละ 8
  • เลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์, การประมงน้ำจืด) ประมาณ ร้อยละ 10
  • อื่น ๆ เช่น ค้าขาย, รับราชการ ฯลฯ ประมาณ ร้อยละ 2
Share this: