ข่าวล่าสุด
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

# วันที่สร้าง หัวข้อระเบียบฯ เอกสาร
1 11 พ.ย. 2558, 14:23 พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 เปิดไฟล์
2 11 พ.ย. 2558, 14:22 พ.ร.บ. เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 เปิดไฟล์
3 11 พ.ย. 2558, 14:15 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เปิดไฟล์
4 11 พ.ย. 2558, 14:13 พ.ร.บ. การสารธารณสุข 2535 เปิดไฟล์
5 11 พ.ย. 2558, 14:08 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดไฟล์

# วันที่สร้าง หัวข้อระเบียบฯ เอกสาร
1 11 พ.ย. 2558, 14:28 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เปิดไฟล์
2 11 พ.ย. 2558, 14:27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 เปิดไฟล์
3 11 พ.ย. 2558, 14:26 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 เปิดไฟล์
4 11 พ.ย. 2558, 14:26 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เปิดไฟล์
5 11 พ.ย. 2558, 14:25 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เปิดไฟล์

# วันที่สร้าง หัวข้อระเบียบฯ เอกสาร

# วันที่สร้าง หัวข้อระเบียบฯ เอกสาร