โพสต์เมื่อ : 9 มิ.ย. 2560, 16:26

สร้างความรู้ความเข้าใจ "ยาเสพติด" และการป้องกันยาเสพติด

ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆ ที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดๆ ก็ตาม เป็นช่วงระยะเวลา หรือนานติดกันจนทำให้ร่างกายทรุดโทรมหรือตกอยู่ใต้อำนาจเป็นทาสของสิ่งนั้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ หรือจิตใจเพียงอย่างเดียว

ประเภทของสิ่งเสพติด

แบ่งตามลักษณะการผลิต 

 • สิ่งเสพติดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฝิ่น กัญชา ฯลฯ
 • สิ่งเสพติดสังเคราะห์ ได้แก่ สิ่งเสพติดที่ผลิตด้วยกรรมวิธีทางเคมี เช่น  เฮโรอีน มอร์ฟีน ฯลฯ

แบ่งตามลักษณะการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท  

 • ประเภทออกฤทธิ์กดประสาท จะมีฤทธิ์ทำให้สมองมึนงง ประสาทชา ง่วงซึม ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคน
 • ประเภทออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทจะมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการตื้นเต้น ตลอดเวลา ไม่รู้สึกง่วงนอน แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาผู้เสพจะหมด ได้แก่ แอมเฟตามีน หรือยาม้า กระท่อม
 • ประเภทออกฤทธิ์หลอนประสาท จะมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการประสาทหลอนเห็นภาพ ลวงตาหูแว่ว อารมณ์แปรปรวน ได้แก่ แอลเอสดี หรือ เหล้าแห้ง เห็ดขี้ควาย
 • ประเภทออกฤทธิ์กดประสาท หรือหลอนประสาทด้วย ได้แก่ กัญชา

สาหตุที่ทำให้ติดยาเสพติด  เช่น

 • จากการถูกชักชวน
 • จากการอยากทดลอง อยากรู้อยากเห็น อยากรู้ อยากสัมผัส 
 • จากการถูกล่อลวง
 • เหตุทางกาย ความเจ็บป่วยทางกาย
 • จากความคึกคะนอง
 • จากสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่อยู่อาศัยแออัด หรือเป็นแหลางมั่วสุมเสพยาเสพติด ภาวะทางเศรษฐกิจ

การป้องกันปัญหายาเสพติด  เช่น

      การป้องกันปัญหาสิ่งเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ดังนี้

การป้องกันตนเอง 

 1. ไม่ทดลองเสพสิ่งที่รู้ว่ามีภัย เพราะอาจทำให้ติดได้ง่าย
 2. เลือกคบเพื่อนที่ดี พยายามหลีกกเลี่่ยงเพื่อนที่ชอบชักจูงไปในทางที่เสียหาย
 3. รู้จักใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาาได้ด้วยตนเองควรปรึกษาพ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้
 4. การสร้างทักษะชีวิต โดยเฉพาะทักษะการปฎิเสธเมื่อถูกเพื่อนชักชวนให้เสพสิ่งเสพติด ต้องรู้จักปฎิเสธอย่างนุ่มนวล 

การป้องกันในครอบครัว  เช่น

 1. สร้างความรัก ความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
 2. รู้และปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของตน
 3. ดูแลสมาชิกในครอบครัว ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
 4. ให้กำลังใจและหาแนวทางแก้ไข หากพบว่าสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด

การป้องกันในโรงเรียน  เช่น

 1. จัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนให้เพียงพอ ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดระโยชน์ 
 2. ครูควรให้ความรู้เกี่ยกับโทษและอันตรายของสิ่งเสพติดให้กับนักเรียน

การป้องกันชุมชน  เช่น

 1. การให้ความรู้ โดยการอบรมแก่ทุกคนในชุมชนให้เห็นโทษหรืออันตรายจากสิ่งเสพติด
 2. เสริมกิจกรรมยามว่าง โดยการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนยามว่าง เช่น การทำรองเท้า ตัดผม งานช่าง เป็นต้น
 3. ตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับสิ่งเสพติด เมื่อพบว่ามีการซื้อขายหรือสิ่งเสพติดภายในชุมชน
 4. เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดสิ่งเสพติดต่างๆ ทั้งที่ทางราชการจัดขึ้น และชุมชนคิดริเริ่มขึ้นมาเอง

 

 

Share this: