โพสต์เมื่อ : 6 มิ.ย. 2559, 10:27

เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำคลองสาลีหมู่ที่ 2,3,5 และหมูที่ 7 ตำบลกฤษณา

 

Share this: