โพสต์เมื่อ : 11 พ.ย. 2558, 11:45

ผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

         จากปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในพื้นที่ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านความเป็นอยู่ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพของประชาชนได้รับผลกระทบเกิดความเดือดร้อนด้านอาชีพ เกิดการว่างงานขาดรายได้ในการเลี้ยงชีพและจุนเจือครอบครัว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชน ในปี 2556 ที่ผ่านมาช่วงเดือน กันยายน 2556 พื้นที่ตำบลกฤษณา ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยโดยขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากกระทรวงแรงงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชน ในพื้นที่ภายหลังน้ำลด โดยจัดทำ โครงการจ้างงานเร่งด่วนให้ผู้เดือดร้อนด้านอาชีพจากภัยธรรมชาติ ได้มีรายได้ในการเลี้ยงชีพและเจือจุนครอบครัวและได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ดั้งนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจึง ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ที่ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

         ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ทำจากก้านผักตบชวา ซึ่งมีทั้งแบบเส้น แบบที่นำมาถักเปีย และย้อมสีต่างๆ จากนั้นนำมาแปรรูปจักสานเป็นกระเป๋าแฟชั่นต่างๆ  ตะกร้า ของใช้เบ็ดเตล็ด จุดเด่นของสินค้าคือ รูปแบบสวยงาม ฝีมือประณีต  จึงสร้างสรรค์ ออกแบบ และพัฒนางานฝีมือ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้เข้ากับรสนิยม ความต้องการใช้สอยชองผู้ซื้อในปัจจุบัน

ราคา

         เริ่มต้นที่ 100 - 1,300 บาท

สถานที่จำหน่าย

         เลขที่ 75 หมู่ 5 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สนใจสั่งซื้อ หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

         นางสาวอัญชลี  แก้วหอมคำ เลขที่ 75 หมู่ 5 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.089-120-4126

Share this: