โพสต์เมื่อ : 8 มี.ค. 2560, 10:02

โครงการถมดินบริเวณด้านหลังอาคาร ศพด. หลังเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา

http://www.kritsana.go.th/cms/public/file/Procurement/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%94.%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205%20%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2.pdf

Share this: