โพสต์เมื่อ : 1 มิ.ย. 2560, 16:00

ตารางราคากลางป.ป.ช. โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนคสล.สายลำทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลกฤษณา

http://www.kritsana.go.th/cms/public/file/Procurement/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B8%9B.%E0%B8%9B.%E0%B8%8A.%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A5.%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf

Share this: