โพสต์เมื่อ : 24 ม.ค. 2561, 10:55

แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถร่วมโอนเงินบริจาคได้ที่บัญชี "กองทุนผู้สูงอายุสำหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจังหวัดสุพรรณบุรี" จำนวน 2 บัญชี ดังนี้ 

  1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุพรรณบุรี ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุสำหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจังหวัดสุพรรณบุรี" เลขที่บัญชี 020130867719
  2. ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการสุพรรณบุรี ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุสำหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจังหวัดสุพรรณบุรี" เลขที่บัญชี 3590271507
  3. http://www.kritsana.go.th/cms/public/file/News/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8.pdf

Share this: