โพสต์เมื่อ : 8 ธ.ค. 2560, 13:15

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ทั้ง 7 หมู่

Share this: