โพสต์เมื่อ : 5 เม.ย. 2561, 15:20

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 5 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมร่วมกับประธานสภาทนายความจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ป้องกันความขัดแย้ง แก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นกรอบแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรมพื้นฐาน

Share this: