โพสต์เมื่อ : 19 ก.ค. 2561, 15:35

กิจกรรมให้ความรู้"เรื่องการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นสำหรับเยาวชน"

วันที่ 26 มิ.ย.2561 #องค์บริหารส่วนตำบลกฤษณา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นสำหรับเยาวชน โดย นายสุริยะ พิชญปรีาชาเดช หัวหน้าสำนักงานปลัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ ตำบลกฤษณา

Share this: