โพสต์เมื่อ : 11 เม.ย. 2561, 13:30

องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณามอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นให้กับผู้พิการ และผู้ยากไร้ตำบลกฤษณา

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 นางสาวดณิษา ใจเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดพร้อมนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
1. นายสมศักดิ์ ลอยหมื่นไวย หมู่ที่ 1
2. นางสมศรี วงษ์ศรีเผือก หมู่ที่ 2
3. นางสาวเงิ้ม คล้ายสุบรรณ หมู่ที่ 5
นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นให้กับผู้พิการ และผู้ยากไร้ตำบลกฤษณา

Share this: