กิจกรรม อบต.

# ID หัวข้อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
1 00087 การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา24 เม.ย. 2561, 10:15 admin
2 00086กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา11 เม.ย. 2561, 14:35 admin
3 00085องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณามอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นให้กับผู้พิการ และผู้ยากไร้ตำบลกฤษณา11 เม.ย. 2561, 13:30 admin
4 00084โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่2)5 เม.ย. 2561, 16:38 admin
5 00083โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม5 เม.ย. 2561, 15:20 admin
6 00082องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ นอกสถานที่ ในวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น.4 เม.ย. 2561, 15:02 admin
7 00081โครงการจัดงานวันสำเร็จการศึกษา (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการศึกษา 2560 3 เม.ย. 2561, 15:06 admin
8 00080โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น27 มี.ค. 2561, 13:31 admin
9 00079โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1 มี.ค. 2561, 09:38 admin
10 00077ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน22 ม.ค. 2561, 14:44 admin
11 00076อบต.กฤษณา ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนในเขตพื้นที่12 ม.ค. 2561, 22:10 admin
12 00075ประชุมคณะบริหารส่ภาเด็กและเยาวชนตำบลกฤษณา วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา11 ม.ค. 2561, 11:23 admin
13 00073ด้วยความห่วงใย >>> ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง & ผู้พิการ ทั้งตำบลกฤษณา19 ธ.ค. 2560, 15:47 admin
14 00072จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ8 ธ.ค. 2560, 13:15 admin
15 00071บางปลาม้าก้าวไปด้วยกัน8 ธ.ค. 2560, 10:35 admin
16 00070โครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ27 พ.ย. 2560, 16:28 admin
17 00069องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 2 3 และ7 ตำบลกฤษณา21 พ.ย. 2560, 12:57 admin
18 00068องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ หมู่ที่ 1 2 และ5 ตำบลกฤษณา17 พ.ย. 2560, 16:16 admin
19 00067องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านหมู่ที่ 1 บ้านบางเลน อีกครั้ง เพราะเป็นหมู่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมเป็นเวลานาน14 พ.ย. 2560, 15:44 admin
20 00066บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย9 พ.ย. 2560, 17:04 admin
21 00062องค์การเภสัชกรรมร่วมกับอำเภอบางปลาม้า สนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลกฤษณา9 พ.ย. 2560, 14:43 admin
22 00060สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลกฤษณา7 พ.ย. 2560, 11:23 admin
23 00059ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลกฤษณา ปี 256020 ต.ค. 2560, 14:47 admin
24 00058โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256120 ต.ค. 2560, 14:09 admin
25 00057กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดสาลี สภาเด็กและเยาวชนตำบลกฤษณา20 ต.ค. 2560, 13:49 admin
26 00056โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว20 ต.ค. 2560, 13:32 admin
27 00055ประกาศ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลกฤษณา14 ก.ย. 2560, 08:57 admin
28 00054โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา ประจำปี 256029 ส.ค. 2560, 11:09 admin
29 00053โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด "ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ"29 ส.ค. 2560, 10:56 admin
30 00052โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา ประจำปี 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา29 ส.ค. 2560, 10:40 admin
31 00051โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา ประจำปี 256029 ส.ค. 2560, 10:34 admin
32 00050โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลกฤษณา วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 256015 ส.ค. 2560, 09:57 admin
33 00046โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ(ค่ายคุณธรรม)วันที่ 18-20 ก.ค. 256019 ก.ค. 2560, 16:11 admin
34 00045โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน23 มิ.ย. 2560, 13:05 admin
35 00044พิธีเปิดสะพานโคกโพธิ์ หมู่ที่ 5 10 เม.ย. 2560, 11:11 admin
36 00043มอบประกาศนียบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย31 มี.ค. 2560, 09:21 admin
37 00042วันท้องถิ่นไทย20 มี.ค. 2560, 13:41 admin
38 00041งานบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดศพเพลิง20 มี.ค. 2560, 10:26 admin
39 00040มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวเพื่อช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ประจำปี 256020 มี.ค. 2560, 10:20 admin
40 00039โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 256020 มี.ค. 2560, 10:13 admin
41 00038องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา พาชาวตำบลกฤษณาเข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช20 มี.ค. 2560, 10:06 admin
42 00037โครงการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้30 ธ.ค. 2559, 10:37 admin
43 00036กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี23 พ.ย. 2559, 15:05 admin
44 00035กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ย้อมผ้าสีดำ และทำริบบิ้นสีดำ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช9 พ.ย. 2559, 13:14 admin
45 00034คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลกฤษณา ร่วมลงนามถวายอาลัย 14 ต.ค. 2559, 17:16 admin
46 00033โครงการสานรักสัมพันธ์ สร้างสรรค์ครอบครัว27 ก.ย. 2559, 09:49 admin
47 00032อบต.บึงทองหลาง จ.ปทุมธานี ศึกษาดูงาน ศพด.กฤษณา16 ส.ค. 2559, 14:38 admin
48 00031โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน11 ส.ค. 2559, 14:35 admin
49 00030โครงการประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับตำบลและระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอบางปลาม่้า จังหวัดสุพรรณบุรี27 มิ.ย. 2559, 14:17 admin
50 00029โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้งตำบลกฤษณา ประจำปี 255927 มิ.ย. 2559, 11:43 admin
51 00028มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวเพื่อช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ประจำปี 255928 เม.ย. 2559, 14:38 admin
52 00026โครงการวันท้องถิ่นไทยและกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบางปลาม้า ครั้งที่ 6 ประจำปี 255923 มี.ค. 2559, 13:40 admin
53 00025โครงการรักษาศีลห้า ประชาเป็นสุข ประจำปี 255911 ก.พ. 2559, 09:20 admin
54 00024มอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 10 ราย3 ก.พ. 2559, 11:20 admin
55 00023องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ต้อนรับคณะดูงานจากขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 60 ท่าน3 ก.พ. 2559, 11:13 admin
56 00022โครงการอบรมเพิ่มความรู้แก่ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก20 ม.ค. 2559, 16:24 admin
57 00021การดำเนินการเปิดทางน้ำ คลองชลประทานสาย 1 บริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 420 ม.ค. 2559, 15:46 admin
58 00019กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตำบลกฤษณา 255911 ม.ค. 2559, 11:20 admin
59 00018ทำบุญ อบต.กฤษณา พร้อมทอดผ้าปีใหม่ให้เจ้าที่และจัดงานปีใหม่ระหว่างสมาชิกกับพนักงาน11 ม.ค. 2559, 09:46 admin
60 00017มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน11 ม.ค. 2559, 09:11 admin
61 00016ขอแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก16 ธ.ค. 2558, 15:14 admin
62 00015โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด "กฤษณา คัพ ครั้งที่ 1ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 255817 พ.ย. 2558, 14:17 admin
63 00014โครงการอบรมพัฒนาศีลธรรมบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 255912 พ.ย. 2558, 15:13 admin
64 00013การฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปี 255811 พ.ย. 2558, 13:59 admin
65 00012ออกสำรวจพื้นทีเพื่อทำการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 255911 พ.ย. 2558, 11:43 admin