ข่าวสารในตำบล

# ID หัวข้อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
1 00094 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 256117 ก.ค. 2561, 12:55 admin
2 00092ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งบประมาณ พ.ศ. 256115 มิ.ย. 2561, 13:02 admin
3 00091ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งบประมาณ พ.ศ. 256113 มิ.ย. 2561, 10:22 admin
4 00090บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256113 มิ.ย. 2561, 09:44 admin
5 00088ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256131 พ.ค. 2561, 13:38 admin
6 00087ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 31 พ.ค. 2561, 13:35 admin
7 00086ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งบประมาณ พ.ศ. 256131 พ.ค. 2561, 13:28 admin
8 00085ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา21 พ.ค. 2561, 08:55 admin
9 00084ประชาสัมพันธ์เรื่อง เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด16 พ.ค. 2561, 15:36 admin
10 00083บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 25619 พ.ค. 2561, 11:45 admin
11 00082ประกาศ เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 256118 เม.ย. 2561, 10:51 admin
12 00081ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันความพิการแต่กำเนิด11 เม.ย. 2561, 15:45 admin
13 00080ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งบประมาณ พ.ศ. 256111 เม.ย. 2561, 15:16 admin
14 00079ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งบประมาณ พ.ศ. 25613 เม.ย. 2561, 11:44 admin
15 00078อบต.กฤษณาเชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ29 มี.ค. 2561, 15:30 admin
16 00077ประกาศ เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 256120 มี.ค. 2561, 09:22 admin
17 00076ประกาศ เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 25618 มี.ค. 2561, 09:11 admin
18 00074ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งบประมาณ พ.ศ. 25615 มี.ค. 2561, 14:51 admin
19 00073คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลกฤษณา26 ก.พ. 2561, 10:05 admin
20 00072ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 256223 ก.พ. 2561, 10:45 admin
21 00071ประกาศ เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 256116 ก.พ. 2561, 09:40 admin
22 00070ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งบประมาณ พ.ศ. 256125 ม.ค. 2561, 13:48 admin
23 00069แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24 ม.ค. 2561, 10:55 admin
24 00068แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลกฤษณา22 ม.ค. 2561, 14:36 admin
25 00067ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)19 ม.ค. 2561, 09:26 admin
26 00066บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 25605 ม.ค. 2561, 16:17 admin
27 00065สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25624 ม.ค. 2561, 10:14 admin
28 00064บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 25604 ม.ค. 2561, 10:02 admin
29 00063การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 256128 ธ.ค. 2560, 11:05 admin
30 00062แจ้งแนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ27 ธ.ค. 2560, 15:43 admin
31 00061ประกาศ เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 256127 ธ.ค. 2560, 15:35 admin
32 00060งานจัดเก็บรายได้13 ธ.ค. 2560, 14:42 admin
33 00059ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด28 พ.ย. 2560, 16:05 admin
34 00058เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนตุลาคม 25609 พ.ย. 2560, 14:19 admin
35 00057ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 256231 ต.ค. 2560, 11:33 admin
36 00056ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-256427 ต.ค. 2560, 14:58 admin
37 00055ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งบประมาณ พ.ศ. 256127 ต.ค. 2560, 13:54 admin
38 00053ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งบประมาณ พ.ศ. 256012 ต.ค. 2560, 13:59 admin
39 00052ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256121 ก.ย. 2560, 11:21 admin
40 00051ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลกฤษณา31 ส.ค. 2560, 13:16 admin
41 00050ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 28 ส.ค. 2560, 15:06 admin
42 00049ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 16 ส.ค. 2560, 10:05 admin
43 00048ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสุพรรณบุรี16 ส.ค. 2560, 10:02 admin
44 00046ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด21 ก.ค. 2560, 13:21 admin
45 00045ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด14 ก.ค. 2560, 14:52 admin
46 00044ประกาศบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมาย ว่าด้วยการขุดดินและถมดินกรณีผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี 14 ก.ค. 2560, 14:48 admin
47 00043เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกรกฎาคม 256011 ก.ค. 2560, 14:10 admin
48 00042พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 256011 ก.ค. 2560, 14:04 admin
49 00040เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนพฤษภาคม 25602 มิ.ย. 2560, 13:16 admin
50 00039ประกาศ อบต.กฤษณา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.กฤาณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนมีนาคม 25605 เม.ย. 2560, 13:35 admin
51 00038ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 256029 ธ.ค. 2559, 15:58 admin
52 00037การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-256129 ธ.ค. 2559, 15:57 admin
53 00036ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 -256429 ธ.ค. 2559, 15:55 admin
54 00035ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 256120 ธ.ค. 2559, 09:31 admin
55 00034ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 255913 ธ.ค. 2559, 13:40 admin
56 00033ประกาศ การขึ้น่บัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป24 พ.ย. 2559, 13:48 admin
57 00032ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และวัน เวลา สถานที่สอบ21 พ.ย. 2559, 09:05 admin
58 00031ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด14 พ.ย. 2559, 13:56 admin
59 00030ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256114 พ.ย. 2559, 13:49 admin
60 00029ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์14 พ.ย. 2559, 13:46 admin
61 00028ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.กฤษณา2 พ.ย. 2559, 10:22 admin
62 00027ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25603 ต.ค. 2559, 14:31 admin
63 00026ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 25623 ต.ค. 2559, 14:29 admin
64 00025ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ที่ได้ลงทะเบียนไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 255829 ก.ค. 2559, 14:53 admin
65 00024ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)ประจำเดือนตุลาคม 255829 ก.ค. 2559, 14:52 admin
66 00023ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด29 ก.ค. 2559, 14:49 admin
67 00022ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนคนพิการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา29 ก.ค. 2559, 10:00 admin
68 00021ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254027 ก.ค. 2559, 11:06 admin
69 00019ประกาศอบต.กฤษณา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ25 มี.ค. 2559, 10:11 admin
70 00018ประกาศอบต.กฤษณา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ21 มี.ค. 2559, 09:36 admin
71 00017ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2 มี.ค. 2559, 15:52 admin
72 00013ประกาศ อบต.กฤษณา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ 25608 ธ.ค. 2558, 13:36 admin
73 00012ประกาศ อบต.กฤษณา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ 25608 ธ.ค. 2558, 11:53 admin
74 00011ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ24 พ.ย. 2558, 11:47 admin
75 00010โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255919 พ.ย. 2558, 14:23 admin
76 00009การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256019 พ.ย. 2558, 14:17 admin
77 00008การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256019 พ.ย. 2558, 14:16 admin