ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

# ID หัวข้อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
1 00099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์กองคลัง17 ก.ค. 2561, 15:13 admin
2 00098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ17 ก.ค. 2561, 15:10 admin
3 00097 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256117 ก.ค. 2561, 15:03 admin
4 00096ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อตัดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณสนง.อบต.กฤษณาเดือนมิถุนายน 25616 ก.ค. 2561, 11:38 admin
5 00095ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานธุรการงานสารบรรณกองสาธารณสุขเดือนมิถุนายน 25616 ก.ค. 2561, 11:36 admin
6 00094ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์กองการศึกษา29 มิ.ย. 2561, 09:53 admin
7 00091ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์กองช่าง29 มิ.ย. 2561, 09:46 admin
8 00090ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง กข 9771 สพ29 มิ.ย. 2561, 09:45 admin
9 00089ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน 4 รายการ29 มิ.ย. 2561, 09:44 admin
10 00088ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจักซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 10 รายการ29 มิ.ย. 2561, 09:31 admin
11 00087ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 5 รายการ29 มิ.ย. 2561, 09:30 admin
12 00086ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ29 มิ.ย. 2561, 09:28 admin
13 00085สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256120 มิ.ย. 2561, 15:52 admin
14 00084ประกาศซื้อขายที่ดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจัดทำโครงการต่าง ๆ 25 พ.ค. 2561, 11:04 admin
15 00083ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พ.ค. 2561, 09:44 admin
16 00082สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256121 พ.ค. 2561, 16:35 admin
17 00081สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256121 พ.ค. 2561, 16:31 admin
18 00080สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 256121 พ.ค. 2561, 16:26 admin
19 00079สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256121 พ.ค. 2561, 16:22 admin
20 00078สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256021 พ.ค. 2561, 16:19 admin
21 00077สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256021 พ.ค. 2561, 16:15 admin
22 00076สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256021 พ.ค. 2561, 16:12 admin
23 00075ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน งบประมาณ 2561 ภาคเรียนที่ 1/256121 พ.ค. 2561, 16:04 admin
24 00074ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 25 รายการ3 พ.ค. 2561, 10:21 admin
25 00073ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา จำนวน 16 รายการ3 พ.ค. 2561, 10:19 admin
26 00072ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 17 รายการ3 พ.ค. 2561, 10:17 admin
27 00071ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 26 รายการ3 พ.ค. 2561, 10:16 admin
28 00070ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ3 พ.ค. 2561, 10:15 admin
29 00069ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 21 รายการ3 พ.ค. 2561, 10:12 admin
30 00068ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อหน้าโต๊ะทำงาน3 พ.ค. 2561, 10:11 admin
31 00067ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องกรองน้ำสำนักปลัด อบต.กฤษณา2 พ.ค. 2561, 15:11 admin
32 00066ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณติดต่อลำรางสาธารณะอบต.กฤษณา ม.212 มี.ค. 2561, 11:26 admin
33 00062ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 256026 ต.ค. 2560, 11:54 admin
34 00061ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256126 ต.ค. 2560, 11:52 admin
35 00060ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคันคลองโคกโพธิ์ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 5-6 12 ก.ย. 2560, 15:40 admin
36 00059ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหมู่สะแก หมู่ที่ 3 12 ก.ย. 2560, 15:37 admin
37 00058ประกาศอบต.กฤษณาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายคันคลองโคกโพธิ์ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 5-624 ส.ค. 2560, 16:32 admin
38 00057ประกาศอบต.กฤษณา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายหมู่สะแก หมู่ที่ 324 ส.ค. 2560, 16:29 admin
39 00056ตารางราคากลางป.ป.ช.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายหมู่ที่สะแก หมู่ที่ 324 ส.ค. 2560, 16:26 admin
40 00055ตารางราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายคันคลองโคกโพธิ์ฝั่งเหนือหมู่ที่ 5-624 ส.ค. 2560, 16:23 admin
41 00053ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนหินคลุกสายหมู่สะแก หมู่ที่ 3 และสายคันคลองโคกโพธิ์ฝั่งใต้หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา22 ส.ค. 2560, 11:10 admin
42 00052สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกภายในตำบลกฤษณา หมู่ที่ 1-7 8 ส.ค. 2560, 13:15 admin
43 00051สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) ชนิดเครือข่าย จำนวน 11 จุด กล้องวงจรปิดจำนวน 14 ตัว8 ส.ค. 2560, 13:11 admin
44 00050ตารางราคากลางป.ป.ช.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกภายในตำบลกฤษณา ม.1-78 ส.ค. 2560, 12:53 admin
45 00049ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและตารางเปิดเผยราคากลางของปปช.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด8 ส.ค. 2560, 12:49 admin
46 00048ราคากลางโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา หมู่ที่ 227 ก.ค. 2560, 14:32 admin
47 00047ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 256012 ก.ค. 2560, 10:26 admin
48 00046ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกหมู่ที่ 6 จำนวน 3 เส้นทาง12 ก.ค. 2560, 10:13 admin
49 00045ตารางราคากลางป.ป.ช. โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนคสล.สายลำทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลกฤษณา1 มิ.ย. 2560, 16:00 admin
50 00044ราคาโครงการบูรณะซ่อมแซมถนนคสล.สายลำทองหลาง หมู่่ึที่ 2 ตำบลกฤษณา1 มิ.ย. 2560, 15:59 admin
51 00040โครงการถมดินบริเวณด้านหลังอาคาร ศพด. หลังเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา8 มี.ค. 2560, 10:02 admin
52 00037ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก29 พ.ย. 2559, 14:14 admin
53 00035สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559 และเดือนตุลาคม 255910 พ.ย. 2559, 09:17 admin
54 00034สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 255910 พ.ย. 2559, 09:09 admin
55 00032แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256028 ต.ค. 2559, 09:56 admin
56 00031แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 255928 ต.ค. 2559, 09:55 admin
57 00030ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่4 บ้านราษฏ์บูรณะ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี28 ก.ย. 2559, 16:21 admin
58 00029ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกภายในตำบลกฤษณาหมู่ที่ 1-7 ตำบลกฤษณา23 ก.ย. 2559, 14:53 admin
59 00027สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 255918 ส.ค. 2559, 16:01 admin
60 00026สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 255918 ส.ค. 2559, 16:00 admin
61 00025สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2559 และพฤษภาคม 255918 ส.ค. 2559, 15:59 admin
62 00024สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 255918 ส.ค. 2559, 15:39 admin
63 00023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 255918 ส.ค. 2559, 15:28 admin
64 00022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 255918 ส.ค. 2559, 15:26 admin
65 00021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 255818 ส.ค. 2559, 15:25 admin
66 00020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 255818 ส.ค. 2559, 15:23 admin
67 00019จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าไล่นก อบต.กฤษณา18 ส.ค. 2559, 13:16 admin
68 00018โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกภายในตำบล หมู่ที่ 2,4,5,6 และหมู่ที่ 7 จำนวน 8 สาย18 ส.ค. 2559, 13:06 admin
69 00016โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกฤษณาบริเวณด้านข้าง หมู่ที่ 5 บ้านโคกโพธิ์ ตำบลกฤษณา18 ส.ค. 2559, 12:55 admin
70 00015ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา หมู่ที่ 26 มิ.ย. 2559, 15:32 admin
71 00014เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำคลองสาลีหมู่ที่ 2,3,5 และหมูที่ 7 ตำบลกฤษณา6 มิ.ย. 2559, 10:27 admin
72 00013ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่องการจำหน่ายพัสดุหมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25586 มิ.ย. 2559, 10:07 admin
73 00006สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25585 เม.ย. 2559, 11:24 admin
74 00005ประกาศการติดตั้งเสียงตามสาย องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี18 พ.ย. 2558, 14:16 admin