พรบ. / พรก.

# ID หัวข้อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
1 00016 พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.254211 พ.ย. 2558, 14:23 admin
2 00015 พ.ร.บ. เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250911 พ.ย. 2558, 14:22 admin
3 00014 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.255011 พ.ย. 2558, 14:15 admin
4 00013 พ.ร.บ. การสารธารณสุข 253511 พ.ย. 2558, 14:13 admin
5 00012 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254011 พ.ย. 2558, 14:08 admin
6 00011 พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ.251011 พ.ย. 2558, 14:05 admin
7 00010 พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.247511 พ.ย. 2558, 14:02 admin
8 00009 พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.254311 พ.ย. 2558, 14:00 admin
9 00008 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254211 พ.ย. 2558, 13:34 admin
10 00007 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น11 พ.ย. 2558, 13:27 admin
11 00006 พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.255211 พ.ย. 2558, 13:24 admin