สาธารณูปโภค

ไฟฟ้าในตำบล

  • ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง 7 หมู่บ้าน
  • จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 98 ของประชากรทั้งหมดในตำบล

การโทรคมนาคมและการสื่อสาร

  • -

ปะปาในตำบล

  • ประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง

Share this: