บริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบลมีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางที่สำคัญภายในตำบลดังนี้


 • ถนนชลประทาน (สายบางยี่หน – วัดไผ่ฯ) ผ่านตำบลตะค่า, ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง
 • ถนนรพช. (สายบ้านโคกโพธิ์ – บ้านสาลี) ผ่านตำบลสาลี
 • ถนนชลประทานสาย 1 ผ่านตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้าและตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

 • ฝาย จำนวน - แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น จำนวน 50 แห่ง
 • บ่อโยก จำนวน - แห่ง
 • ประปาหมู่บ้าน (หมู่1,2,3,4,5,6,7) จำนวน 9 แห่ง

การจัดตั้งมวลชน

 • ชมรมผู้สูงอายุตำบลกฤษณา
 • ชมรมสตรีอาสาพัฒนาตำบลกฤษณา
 • ศูนย์คนพิการตำบลกฤษณา
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกฤษณา
 • คณะทำงานด้านเด็กตำบลกฤษณา

Share this: