สภาพสังคม

การศึกษา

สถานศึกษาในตำบลกฤษณา มีจำนวน 3 แห่ง คือ

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 • โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางเลน หมู่ 1, โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะหมู่ 6, โรงเรียนวัดโคกโพธิ์หมู่ 5
 • โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมตอนต้น จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกฤษณา หมู่ 3

ศาสนา

วัดในตำบลกฤษณา มีจำนวน 4 แห่ง คือ

 • วัดบางเลน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลกฤษณา
 • วัดศพเพลิง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลกฤษณา
 • วัดราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา
 • วัดโคกโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา

สาธารณสุขในตำบล

หน่วยงานสาธารณสุขในตำบลกฤษณา มีจำนวน 2 แห่ง คือ

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา รับผิดชอบ หมู่ที่ 2, 3, 7
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์บูรณะ รับผิดชอบ หมู่ที่ 1, 4, 5, 6

ความปลอดภัยในทรัพย์สิน

หน่วยงานที่รักษาความปลอดภัยในตำบลกฤษณา มีดังนี้

 • ป้อมตำรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 • ป้อมยามประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง
 • อปพร. จำนวน 7 หมู่บ้าน
Share this: