ปลัด อบต.

ปลัด อบต. ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง


นางพิริยาภรณ์ พัฒนนุสินธุ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)

Share this: