สำนักงานปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง


นาย สุริยะ พิชญปรีชาเดช

หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
งานธุรการ ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง งานธุรการ ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง


นางสาว บุศรา มาลา

เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาว อัตรยา ทองบุญธรรม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นาย นที ตรีสุขีม

พนักงานขับรถยนต์


นาง ยุพา อินทร์กล่ำ

นักการภารโรง


นางสาว สุรัตนา แหวนทองคำ

คนงานทั่วไป


นาง ลำยวง กุนโท

คนงานทั่วไป
งานนโยบายและแผน / งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง


นางสาว ณัชธิกาภรณ์ ฟ้าบรรเจิด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานบริหารงานบุคคล ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง งานบริหารงานบุคคล ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง


นางสาว บุญธรรม แสงพันธุ์ตา

นักทรัพยากรบุคคล


นางสาว พรทิพย์ มาลัยทอง

ผู้ช่วยบุคลากร
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง


นาย ทศพร ทรงเกียรติ

นักพัฒนาชุมชน


นางสาววัลลภา กลิ่นสกุล

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

Share this: