กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง


นางสาว ชญาดา ลิ้มตะลนานนท์

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
งานการเงินการบัญชี ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง งานการเงินการบัญชี ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ว่าง)


นางสาว พิมศิริ ลาภโสภา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง


นางสาว อรสา ธนสาร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง


นาย มาโนช แสนทวีสุข

เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาว สินีนาถ มณีกิจ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

Share this: