ส่วนโยธา

หัวหน้าส่วนโยธา ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง


นาย อดุลย์ ชัชวงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
-->
งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง
นายช่างโยธา (ว่าง)


นาย สันติ สมบูรณ์ศิลป์

ผู้ช่วยช่างโยธา
งานธุรการ ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง งานธุรการ ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง


นาย ไกรสร อินทร์กล่ำ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาว สุวรรณา สาลีผล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

Share this: