ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง


นางสาว อรศศิพัชร์ จึงประวัติ

นักวิชาการศึกษา รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง


นางสาว ละเมียด พลสุธรรม

ครู คศ.1


นาง พจมาลย์ หิรัญอ่อน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นาง ชุรดา จันทร์เพ็ญ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Share this: