“การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล”
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาา
Share this: