กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
     


 
สพ 0023.3/ว 456 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องฯ  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว5898 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของ อปท.  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว5897 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบฯ  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว 448 แจ้งโอนเงินอุดหนุนโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ปี 2552 - 2553  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ 5908 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป อสม. เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ 5884 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1440