กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทดลอง อบต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ค่ะ

 
 
     
     


-กิจการสภา- [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 50 


-VDO วิดิทัศน์- [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 58 
 
 
 
 
 
 
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 58 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
 
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
 
สพ 0023.2/ว7894 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 บุคลากรถ่ายโอน ไตรมาส 3 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว7881 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ  [ 18 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว7816 การกำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว586 แจ้งแนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้างฯ [ 18 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว587 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญาฯ [ 18 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว7839 ขอให้ทบทวนแก้ไขการมีผลย้อนหลังของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ [ 18 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว588 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการบริหารสัญญาของ อปท.ฯ  [ 18 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว 7865 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2562 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า [ 18 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว7819 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 18 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.2/ว7813 เชิญร่วมประชุมการประชุมประเมินผุ้บริหารท้องถิ่น ผ่าน web conference  [ 18 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.4/ว7760 ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....  [ 17 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.2/ว7751 การสำรวจข้อมูลเพื่อแก้ไขเการขาดแคลนข้าราชการครู สังกัด อปท.  [ 17 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.2/ว7752 การบรรจุและแต่งตั้ง รอบ 9  [ 17 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว7739 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [ 17 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว7675 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย [ 17 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว7677 การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 17 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว7681 การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน [ 17 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว7678 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ [ 17 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว7680 ขอคืนเงินอุดหนุน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 17 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว7616 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ฯ สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน [ 17 เม.ย. 2562 ]     
 
 
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1551 [แบบตอบรับ]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กค.  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/7678-7748 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน สบศ.1/1 ผ่านระบบ Google Form สน.บถ. มท 0809.4/ว1569  [ 17 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1570  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10 สน.บถ.  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสายพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1543 [แบบตอบรับ สถจ.] [แบบตอบรับ อปท.]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.5/ว1542  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ (คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย) กศ. มท 0816.5/ว1541  [ 11 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กยผ. มท 0815.4/ว1531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1518  [ 11 เม.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
อบต.บางใหญ่ ช่วยถามนายกให้หน่อย (20 เม.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.วังน้ำซับ อยากเลี้ยงไก่ไข่ (12 เม.ย. 2562)    อ่าน 379  ตอบ 1
อบต.พิหารแดง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (11 เม.ย. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
   
อบต.กฤษณา ซ่อมแซมปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ บ้านนาย จุลพล คล้ายสุบรรณ [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.กฤษณา ซ่อมแซมปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ นางสาวหนุน ปั้นเหน่งเพ็ชร [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.กฤษณา ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ นายน้อย อินกล่ำ (พิการทางด้านการเคลื่อนไหว) [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.กฤษณา ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ นายสวิง ชาวหน้าไม้ (พิการทางด้านการเคลื่อนไหว) [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.กฤษณา ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ นายเรืองศักดิ์ ศรีพูล (พิการทางด้านการมองเห็น) [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางใหญ่ ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.กฤษณา ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ นายอนันต์ ว่าเพ็ชร (ผู้พิการทางจิตใจหรือ พฤติกรรม สติไม่ดี ) [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.กฤษณา กิจกรรม “สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.กฤษณา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.กฤษณา โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.กฤษณา โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.กฤษณา ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ นายสมศักดิ์ ลอยหมื่นไวย [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.กฤษณา ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ นางละม่อม โพธิเผือก [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.กฤษณา ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ นางสาวเงิ้ม คล้ายสุบรรณ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่กองดิน โครงการพัฒนาจิตใจผู้สูงวัย ห่างไกลโรคสมองเสื่อม [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
 
 
 
   
 
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ม.ค. 2562)    อ่าน 125  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
       

ผลิตภัณฑ์จักสาน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2562
 

 
 

 
  คุณอยากให้ อบต. กฤษณา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน