กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบลมีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางที่สำคัญภายในตำบลดังนี้

ถนนชลประทาน (สายบางยี่หน–วัดไผ่ฯ) ผ่านตำบลตะค่า, ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง

ถนนรพช. (สายบ้านโคกโพธิ์ – บ้านสาลี) ผ่านตำบลสาลี

ถนนชลประทานสาย 1 ผ่านตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้าและตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง

ถนนหินคลุกภายในตำบล จำนวน 26 สาย
 
 
แหล่งน้ำที่เป็นคลอง 18 สาย ที่แยกตัวจากแม่น้ำท่าจีน 1 สาย เป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร
 
ตำบลกฤษณามีทรัพยากรธรรมชาติด้านน้ำ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ จำนวน 1 สาย

ลำน้ำ, ลำห้วย, ลำคลอง จำนวน 18 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำตื้น จำนวน 50 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน (หมู่1,2,3,4,5,6,7) จำนวน 9 แห่ง
 
         

ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น จำนวน 250 คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น จำนวน 70 คน

อาสาสมัครต่อต้านยาเสพติด 1 รุ่น จำนวน 350 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น จำนวน 82 คน

อาสาสมัครตำรวจชุมชน 1 รุ่น จำนวน 25 คน

ชมรมสตรีอาสาพัฒนาตำบล จำนวน 233 คน

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในตำบล จำนวน 21 คน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลกฤษณา จำนวน 438 คน