กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 

พัฒนาการบริหารและบริการสาธารณะ
 
 

อบรมส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
 
 

พัฒนาการสังคมสงเคราะห์ เสริมสร้างความเข้มเข็งของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
 

ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม