กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางปลาม้า ให้บริการด้านกระแสไฟฟ้า ได้ครบทุกหมู่บ้านแล้ว ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัยรองลงมา ได้แก่ ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง

ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง 7 หมู่บ้าน

จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 98 ของประชากรทั้งหมดในตำบล
 
   
โทรศัพท์

พื้นที่ตำบลกฤษณา มีสายส่งสัญญาณ หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและ สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทั้งหมด 7 หมู่บ้าน
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ตำบลกฤษณามีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน) จำนวน 1 แห่ง และใช้บริการขนส่งทางไปรษณีย์ อำเภอบางปลาม้า ซึ่งอยู่ห่างจากตำบลกฤษณา ระยะทาง 17 กิโลเมตร
 
 
ตำบลกฤษณา มีระบบประปาหมู่บ้าน รวม 9 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้แก่

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 1

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 2

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 3

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 4 (2 แห่ง)

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 5

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 6

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 7 (2 แห่ง)
 
 

องค์กรการเงิน หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง

ปั้มน้ำมันและก๊าซ (ขนาดเล็ก) จำนวน 7 แห่ง

ร้านตัดผมชาย จำนวน 1 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 3 แห่ง

ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 2 แห่ง

ร้านซ่อมรถยนต์/รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 แห่ง

ร้านขายของชำเบ็ดเตล็ด จำนวน 43 แห่ง

ร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 8 แห่ง