กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหาร การบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

การพัฒนสาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็งปลอดภัย และสามารถพึ่งพาตนเองได้

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาธารณสุข การกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น